Profil CTT


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atp.

Výstupy z uskutečňovaného výzkumu jsou přímo aplikovány různými cestami do praxe. Přispívá k tomu také nově budované Centrum transferu technologií CTT.

Projekt na vytvoření funkčního Centra transferu technologií v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. byl započat 1. 1. 2017 a na konci roku 2020 tak vznikne silné Centrum schopné vytvořit příležitosti a podmínky pro navázání spolupráce s potenciálními partnery a komercializaci produktů.

Základním cílem projektu je úspěšná a efektivní komercializace dosažených výsledků výzkumu ve všech oblastech dopravy, jimiž se CDV zabývá. Dále aktivní vytváření nových výzkumných a komerčních příležitostí a podmínek pro zajištění účelné spolupráce s potenciálními partnery.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Informační brožura CTT

Brožura ctt

Propagační video spot CTT

Video spot CTT - kratší verze
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000639

eu